A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Regulamin

Stanisław Moniuszko, autor-grafik: Jean Baptiste Adolphe Lafosse (1810-1879); publlié par l'Editeur J.K. Wilczyński (1850)/ domena publiczna; źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)

 

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie promuje tę część wielkiego dorobku muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub, z różnych powodów, jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Konkurs ma przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych, a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Nie mniej ważnym zadaniem Konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Celem konkursu jest również propagowanie wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym, odbywających się w Polsce.

Konkurs będzie odbywał się co dwa lata, a jego kolejne edycje będą przeznaczone dla różnych składów wykonawczych.

 

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR

1) Organizatorem Konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca.

2) Dyrektorem Konkursu jest dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.

 

WSPÓŁORGANIZATOR

3) Współorganizatorem Konkursu jest Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

 

MIEJSCE I TERMIN

4) Konkurs odbędzie się w dniach od 20 do 27 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim.

5) Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczania nagród i wyróżnień, odbędzie się 27 września 2019 roku. Koncert Laureatów zostanie powtórzony 29 września 2019 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

 

FORMUŁA KONKURSU

6) Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

a) Kategoria I – pianiści;

b) Kategoria II – zespoły kameralne (wyłącznie instrumentalne, od dwóch do szesnastu muzyków; liczba muzyków zespołu i jego obsada instrumentalna nie może ulegać zmianom w trakcie Konkursu).

7) W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie (Kategoria I) lub jako zespoły kameralne (Kategoria II).

8) Nie ustala się ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników.

 

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

9) Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 23 czerwca 2019 roku.

10) Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie jednego z formularzy, których wzory znajdują się w Załączniku nr 2A (dla Kategorii I) i w Załączniku nr 2B (dla Kategorii II) do regulaminu. Właściwy formularz należy pobrać z adresu www.konkursmuzykipolskiej.pl, a następnie przesłać, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., załączając, również wyłącznie w formie elektronicznej, dokumenty opisane w Załączniku nr 2A lub 2B. Formularze udostępnione są w wersjach językowych – polskiej i angielskiej, do wyboru zgłaszającego.

11) Do zgłoszenia należy ponadto załączyć nagranie audio-wideo w formie pliku w formacie AVI lub MP4, zawierające wszystkie utwory wybrane do prezentacji w Etapie I Konkursu. Nagranie powinno być zrealizowane jedną nieruchomą kamerą, bez cięć montażowych w trakcie wykonywania utworu i bez modyfikacji ścieżki dźwiękowej. Nagranie nie może zawierać utworów innych, niż wybrane do prezentacji w Etapie I Konkursu. Plik z nagraniem należy zamieścić w jednym z ogólnodostępnych serwisów wymiany plików, niewymagającym rejestracji i podawania hasła w celu pobrania pliku (np. Wetransfer, Cloudmail, Mega, Zippyshare). Link do pobrania pliku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia.

12) Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii I dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, załączając odpowiednie pełnomocnictwo. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych załączą odpowiednie oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

13) Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii II dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania zespołu. Domniemywa się, że osoba podpisująca takie zgłoszenie posiada odpowiednie pełnomocnictwa pozostałych członków zespołu. Jeżeli zespół posiada osobowość prawną, zgłoszenia dokonuje osoba (lub osoby) uprawniona do reprezentacji.

14) Przez złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaje zawarta umowa pomiędzy Organizatorem a składającym zgłoszenie, regulująca wszystkie kwestie opisane w regulaminie, w tym kwestie praw autorskich do artystycznych wykonań podczas Konkursu i Koncertu Laureatów, a także do wizerunku, wypowiedzi i wywiadów utrwalanych w trakcie lub w związku z Konkursem i Koncertem Laureatów. Umowa ta zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, który ziści się w chwili zakwalifikowania składającego zgłoszenie do udziału w Konkursie przez Komisję Kwalifikacyjną. W przypadku zespołów nieposiadających osobowości prawnej umowy takie zostają zawarte ze wszystkimi osobami wymienionymi w zgłoszeniu, na podstawie domniemanego pełnomocnictwa udzielonego osobie składającej zgłoszenie w imieniu zespołu.

15) Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu, bądź w inny sposób uchybiające wymaganiom opisanym w regulaminie i załącznikach do regulaminu, zostaną odrzucone.

16) Dyrektor Konkursu powoła Komisję Kwalifikacyjną, która:

a) podejmie decyzję o odrzuceniu zgłoszeń, o których mowa w pkt. 15;

b) oceni zgłoszenia wraz z załączonymi nagraniami;

c) zakwalifikuje do udziału w Konkursie nie więcej, niż pięćdziesięciu (50) uczestników w Kategorii I i trzydziestu (30) uczestników w Kategorii II, uwzględniając w tej liczbie uczestników wybranych w wyniku eliminacji wstępnych.

17) Nie później niż miesiąc przed terminem wyznaczonym dla składania zgłoszeń Konkursu, Dyrektor Konkursu zorganizuje eliminacje wstępne do Konkursu, w wyniku których zostanie wybranych nie więcej, niż po dziesięciu (10) uczestników w każdej kategorii. Miejsce, termin i zasady eliminacji wstępnych zostaną ogłoszone odrębnie. Eliminacje przeznaczone są dla kandydatów z Polski. Nie wyklucza to zgłaszania się do Konkursu polskich pianistów i zespołów poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-13. Uczestnicy wybrani w eliminacjach wstępnych zostaną zwolnieni z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej, ponadto otrzymają stypendium wystarczające do pokrycia kosztów podróży i pobytu na Konkursie.

18) Organizator pokryje ponadto, na zasadzie refundacji, koszty pobytu na Konkursie tym uczestnikom, którzy zostaną zakwalifikowani przez Jury do udziału w etapie finałowym (pianiści – Etap III, zespoły – Etap II) i wezmą w nim udział. Pozostali uczestnicy koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryją samodzielnie.

19) Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu, z wyjątkiem podróży krajowych uczestników zakwalifikowanych w wyniku eliminacji opisanych w punkcie 17.

20) O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 15 lipca 2019 roku na adres elektroniczny użyty przy składaniu zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ponadto ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.

21) Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wniosą opłatę wpisową w następujących kwotach:

a) w Kategorii I – 450 złotych (lub 100 EUR) od pianisty;

b) w Kategorii II – 700 złotych (lub 150 EUR) od zespołu.

22) O numerze rachunku bankowego i terminie uiszczenia opłaty wpisowej każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie poinformowany w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, wysyłanym na adres elektroniczny, którego użył przy składaniu zgłoszenia. Wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi, a niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

 

PRZEBIEG KONKURSU

23) Konkurs odbędzie się w etapach, których zasady są poniżej ustalone odrębnie dla każdej z kategorii. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności na zasadach ustalonych przez Organizatora i Współorganizatora.

24) Kategoria I – pianiści.

a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane ze spisu zamieszczonego w Załączniku nr 1A do regulaminu, części I. Utwory w spisie są podzielone na cztery grupy i wyboru należy dokonać zgodnie z tam opisanymi zasadami. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 20 min.

b) Etap II: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane spośród utworów kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku nr 1A do regulaminu, części II. Należy wybrać co najmniej trzy zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory co najmniej dwóch różnych kompozytorów. Kompozytorzy w spisie są podzieleni na dwie grupy i wyboru należy dokonać zgodnie z tam opisanymi zasadami. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut.
Do II etapu Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 20 uczestników I Etapu.

c) Etap III – Finał: Uczestnik zaprezentuje jeden z utworów wybrany przez niego ze spisu zamieszczonego w Załączniku nr 1A do regulaminu, części III. Do Etapu III – Finału Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 8 uczestników II Etapu.

25) Kategoria II – zespoły kameralne.

a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje co najmniej dwa wybrane, zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory dwóch różnych kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku nr 1B do regulaminu, części I. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 30 minut.

b) Etap II – Finał: Uczestnik zaprezentuje wybrany utwór lub utwory (nie więcej niż cztery) kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku nr 1B do regulaminu, części II. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut. Do Etapu II – Finału Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 15 zespołów.

26) Określone powyżej czasy prezentacji muzycznej należy traktować jako wiążące, jednak w Etapie I i w Etapie II w Kategorii II dopuszcza się od nich odstępstwa, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów. Łączny czas prezentacji muzycznej może w takim przypadku przekraczać limit określony powyżej o nie więcej, niż 10 minut.

27) Pełny planowany program prezentacji, dla wszystkich trzech etapów, należy ustalić w zgłoszeniu do konkursu. Program ten w zasadzie nie może następnie być zmieniany. Jeżeli z wyboru utworów do programu wynika, że konieczne będzie odstępstwo,
o którym mowa w punkcie poprzednim, należy informację o tym zamieścić w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia (w punkcie formularza dotyczącym czasu trwania utworu).

28) Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Konkursu w Kategorii I i w Kategorii II należy wykonywać w oryginalnej wersji instrumentalnej. Dopuszczalne jest wykonanie transkrypcji utworów wyłącznie jeśli zostały dokonane przez kompozytora dzieła oryginalnego.

29) Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Konkursu w Kategorii I należy wykonywać w całości, natomiast w Kategorii II dopuszcza się wykonywanie części utworów cyklicznych. Uczestnicy w Kategorii I zobowiązani są cały program prezentacji wykonać z pamięci.

 

JURY KONKURSU I NAGRODY

30) Dyrektor Konkursu powoła, odrębnie dla każdej kategorii, Jury Konkursu, złożone z wybitnych polskich i zagranicznych artystów muzyków oraz postaci życia muzycznego, wyłącznie decydujące o wynikach poszczególnych etapów Konkursu, kwalifikowaniu uczestników do następnych etapów Konkursu oraz przyznaniu nagród i wyróżnień.

31) Regulamin prac Jury zostanie ustalony na pierwszym, wspólnym posiedzeniu przed rozpoczęciem przesłuchań Etapu I.

32) Decyzje Jury są ostateczne i nie służy od nich żaden środek odwoławczy.

33) Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.

34) Odrębnie w każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody oraz trzy równorzędne wyróżnienia:

a) I nagroda – 20 000 EUR

b) II nagroda – 10 000 EUR

c) III nagroda – 5 000 EUR

d) wyróżnienia – 3 x 1 500 EUR

35) Od nagród zostanie potrącony podatek, stosownie do przepisów obowiązujących w dniu ich przyznania. Płatnikiem podatku będzie Organizator.

36) O przyznaniu nagród specjalnych, indywidualnych i innych nagród pozaregulaminowych Jury poinformuje w odrębnym komunikacie, wypełniając wolę fundatorów tych nagród.

 

PRAWA AUTORSKIE

37) Każdy składający zgłoszenie do Konkursu, a także każda z osób, w której imieniu działa składający zgłoszenie:

a) zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie i koncertach laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wykonań;

b) zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu i koncertów laureatów lub w związku z Konkursem lub koncertami laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wypowiedzi i wywiadów, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie i koncertach laureatów;

c) przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki; uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości;

d) upoważnia Organizatora do wykonywania jego praw osobistych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami, o których mowa powyżej i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw nabytych na podstawie opisanej w niniejszym punkcie regulaminu;

e) zezwala Organizatorowi na korzystanie z artystycznych wykonań, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie tych artystycznych wykonań, wypowiedzi, wywiadów i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem bądź nazwą.

38) Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia regulaminu.

39) Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, następuje z chwilą utrwalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową tych artystycznych wykonań, wypowiedzi i wywiadów.

40) W zakresie praw nabywanych na podstawie tu opisanych postanowień, Organizatorowi przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

41) Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu będzie Organizator, administrujący danymi przez okres dwóch lat od daty ich podania. Dane osób nagrodzonych nagrodami finansowymi będą administrowane ponadto przez okres pięciu lat od daty wypłacenia nagrody i przetwarzane w tym okresie wyłącznie dla celów podatkowych i rachunkowych.

42) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio z przebiegiem Konkursu, a w szczególności:

a) będą publikowane na stronie internetowej Konkursu w komunikatach o kolejności przesłuchań oraz wynikach poszczególnych etapów;

b) będą publikowane, wraz z wizerunkiem i zredagowaną przez Organizatora notą biograficzną, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu w formie drukowanej i elektronicznej.

43) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy, czyje dane osobowe będą przez Organizatora administrowane, będzie miał prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, będzie mógł także żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, licząc się jednak z konsekwencjami stosownymi do treści takiego żądania, do odsunięcia od udziału w Konkursie włącznie.

44) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45) Organizator nie pośredniczy w wydaniu wizy uczestnikowi Konkursu, może jednak,
na jego prośbę, wydać stosowne zaświadczenie o zakwalifikowaniu do Konkursu.

46) Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu
w Polsce, jednak zaleca posiadanie takiego ubezpieczenia.

47) We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie są zastrzeżone w regulaminie do właściwości Jury, decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. Od decyzji tych nie służy żaden środek zaskarżenia.

48) Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.

49) Spory wynikające z realizacji umów zawartych w wyniku stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

   

 

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego